Zabezpečujeme vzdelávacie aktivity :

  • vstupné, opakovacie školenia pre všeobecné bezpečnostné predpisy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre zamestnancov, vedúcich riadiacich zamestnancov, zástupcov zamestnancov
  • základné školenia pre získanie odborných spôsobilostí pre oblasť technických zariadení – tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické, viazač bremien
  • základné školenie pre obsluhu kotlov
  • opakovacie školenia u všetkých odborných spôsobilostí
  • základné školenia pre obsluhu motorových  vysokozdvižných vozíkov, stavebných strojov,  pre lešenárov a práce vo výške bez použitia horolezeckej techniky
  • opakovacie školenie pre zváračov
  • aktualizačná odborná príprava pre odborné spôsobilosti v zmysle  Zákona č 124/2006 Z.z. v znení neskor. predpisov